Stadgar

Stadgar för Bostadsrättsföreningen JUNGFRUN 24

Antagna den 25 mars 2015

1 Föreningens namn, säte och ändamål.

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Jungfrun 24. Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning.

Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal.

Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

2 Medlemskap i föreningen

Medlemskap i föreningen beviljas fysiska personer som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Förvärvaren skall ansöka till föreningens styrelse om medlemskap i föreningen. Styrelsen är skyldig att inom tre veckor efter inkommen ansökan, pröva frågan om medlemskap vilket även innebär rätt att ta kreditupplysning avseende förvärvaren.

Förvärvaren bör inte vägras medlemskap i föreningen om inte uppenbara skäl   föreligger, ex. att förvärvaren eller dennes familj,  inte avser att bo permanent i bostaden.

Överlåtelsen är ogiltig om inte förvärvaren antas till medlem i föreningen.

3 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 juli till 30 juni.

4 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till förtroenderevisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

5 Kallelse till föreningsstämma, extra föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Extrastämma kan inkallas antingen av styrelsen själv, eller på begäran av en revisor. Extrastämma kan också begäras av enskilda medlemmar, men då måste minst 1/5 -del av föreningens medlemmar ställa sig bakom. Begäran ska vara skriftlig och med angivande av skäl. Om extrastämma är begärd är styrelsen skyldig att utfärda en kallelse inom en vecka, och stämma måste alltså hållas senast fyra veckor efter kallelsen.

Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning, brev med posten eller via e-post. Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet, skickas ut som brev eller via e-post

6 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 • val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val
  av protokollförare
 • godkännande av röstlängden
 • val av en eller två justeringsmän
 • frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 • fastställande av dagordningen
 • styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 • beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 • beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 • frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 • beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
 • val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 • val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 • val av valberedning
 • övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt tillämplig lag om
  ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar.

7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst 5 styrelseledamöter med 2 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman, efter förslag från valberedningen, för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen utser ordförande inom sig och beslutar om firmateckning.

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Om minsta antalet ledamöter (3) är närvarande krävs enhällighet i beslutet.

8 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två förtroenderevisorer med högst två suppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Om revisorerna har anmärkningar i sin revisionsberättelse ska styrelsen lämna skriftlig förklaring över anmärkningarna till den ordinarie föreningsstämman.

Årsstämman skall också godkänna förslag från styrelsen  på extern revisor för professionell granskning av årsredovisning och räkenskaper.

9 Medlems röst och rätt att väcka frågor på föreningsstämman.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud ska visa upp en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdades. Ett ombud får bara företräda en medlem. En medlem får ta med högst ett biträde på föreningsstämman. För en fysisk person gäller att endast en annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud. Medlem som önskar få en viss fråga behandlad av föreningsstämman, skall anmäla frågan skriftligen till styrelsen senast 2 veckor innan kallelse till föreningsstämman går ut.

10 Insats, andelstal och avgifter.

Styrelsen fastställer insats, andelstal och årsavgift för varje lägenhet. Beslut om förändring av andelstal skall fattas av föreningsstämman.

Årsavgiften för en lägenhet beräknas så att den, i förhållande till lägenhetens yta, kommer att bära sin del av föreningens utgifter, samt amorteringar och avsättning till fonder. Årsavgiften betalas månadsvis och i förskott senast den sista vardagen före varje ny månads början.

Styrelsen kan besluta att den del av årsavgiften som avser ersättning för varje lägenhets värme, varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning eller yta.

Föreningen kan ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift efter beslut

av styrelsen. Upplåtelseavgift är en särskild avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen, när bostadsrätten upplåts första gången.

För arbete vid överlåtelse av en bostadsrätt får föreningen ta ut en överlåtelseavgift av köparen med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får föreningen ta ut en pantsättningsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet av bostadsrättshavaren.

För administration av uthyrning i andra hand får föreningen ta ut en avgift motsvarande högst 10 % av prisbasbeloppet, varje år av bostadsrättshavaren. Är uthyrningstiden kortare än ett år jämkas avgiften till motsvarande uthyrda månader.

Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av lag eller annan författning.

11 Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad, till det inre, hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Med ansvaret följer både underhålls- och reparationsskyldighet. Bostadsrättshavarens ansvar omfattar även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Han är också skyldig att följa föreningens regler och beslut som rör skötseln av marken.

Föreningen svarar i övrigt för husets underhåll. Till det inre räknas:

 • rummens väggar, golv och tak
 • inredning i kök, badrum och övriga utrymmen som hör till lägenheten
 • glas i fönster och dörrar
 • lägenhetens ytter- och innerdörrar.

Bostadsrättshavaren svarar för målning av innersidor av fönstrens bågar och karmar, men inte för målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med. Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av de ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilation som föreningen försett lägenheten med och som tjänar mer än en lägenhet.

För reparationer på grund av brand- och vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

Detta gäller i tillämpliga delar även om det förekommer ohyra i lägenheten. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han borde iakttagit.

Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådana underhållsåtgärder, som bostadsrättshavaren ska svara för. Beslut om detta ska fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärder som utförs i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus, som berör bostadsrättshavarens lägenhet.

Försäkring

Bostadsrättshavaren skall vid varje tidpunkt ha en gällande bostadsrättsförsäkring

Andrahandsuthyrning

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Ansökan till styrelsen skall vara skriftlig och även innehålla ett upprättat kontrakt mellan bostadsrättshavaren och andrahandshyresgästen.

Nyttjanderättens förverkande

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Vid uppenbart åsidosättande av bostadsrätthavarens skyldigheter i enlighet med Bostadsrättslagen förverkas nyttjanderätten.

12 Förändring i lägenhet

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd, i lägenheten, göra ingrepp i bärande konstruktion, ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Detaljerade regler vid renovering och ombyggnad finns i föreningens ”Handbok för boende” .

13 Underhåll av fastigheten

Styrelsen ska upprätta en underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens hus och årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om årsavgiftens storlek och säkerställa behövliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus samt varje år besiktiga föreningens egendom.

14 Fonder

Inom föreningen ska bildas en fond för yttre underhåll och en dispositionsfond. Avsättning till fonden för yttre underhåll ska ske i enlighet med antagen underhållsplan enligt § 15. De överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning.

15 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.

16 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller Bostadsrättslagen, Lagen om ekonomiska föreningar samt övriga tillämpliga författningar.