Handbok

Innehåll

Om föreningen och huset

Allmänna ordningsregler

Brandskyddet i vår fastighen

Förvaltning

Att renovera

För vilka förändringar måste man ha tillstånd

Varför tillstånd behövs

.Ansökan

Får man göra jobbet själv?

Utdrag ur föreningens stadgar om rättigheter och skyldigheter

Grovsopor

Att hyra ut i andra hand

Överlåtelser och pantsättningsmeddelanden

Parkering

Tvättstuga

Gården

 Försäkring

1 En handbok för föreningsmedlemmar

Följande sidor riktar sig till alla medlemmar i Bostadsrättsföreningen Jungfrun 24. Om du som läser detta är nyinflyttad vill vi till att börja med hälsa dig hjärtligt välkommen till föreningen. Vi hoppas att du ska trivas i din nya bostad och med dina nya grannar.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.

Att bo i bostadsrätt medför både frihet, skyldigheter och ansvar. Vi vill här beskriva en del regler och ge en del tips och råd för att det ska fungera så bra som möjligt i vårt gemensamma hus.

2 Om föreningen och huset

Föreningen heter Bostadsrättsföreningen Jungfrun 24. Föreningen köpte fastigheten Jungfrun 24 på Jungfrugatan 19 och Kommendörsgatan 26 i Stockholm, i februari 2010 av de tidigare ägarna Jan och Eva Reibo. Ombildningen genomfördes med hjälp av Öhlin & Fellinger.

I huset som byggdes 1966 finns det 44 bostadslägenheter och 5 kommersiella lokaler.

Föreningen har enligt sina stadgar till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Medlems rätt till lägenhet inom föreningen kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Som bostadsrättshavare och medlem äger man genom upplåtelseavtal rätten att bo i lägenheten. Lägenheten ägs dock juridiskt av föreningen och medlemmarna gemensamt.

Föreningen ägs av medlemmarna. Varje medlem har en röst på föreningsstämma/årsmöte. Om två eller flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst.

Föreningen har att följa Bostadsrättslagen. Föreningen har upprättat stadgar, som enligt lagen är registrerade och godkända av Bolagsverket.

Föreningen har en styrelse som ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och högst två suppleanter. Styrelsen väljs på årsmötet. En valberedning förbereder valet genom att upprätta ett förslag på valbara kandidater.

Som medlem kan du påverka föreningens verksamhet bland annat genom att delta på föreningsstämman, genom att komma med förslag till styrelsen eller genom att själv engagera dig i gemensamma aktiviteter och angelägenheter.

3 Allmänna ordningsregler

För allas trivsel, tänk på följande:

3:1 Att ta väl hand om vår gemensamma egendom.

3:2 Att inte använda lägenheten eller föreningens övriga utrymmen för annat än vad de är avsedda för.

3:3 Att medverka till att föreningens stadgar och regler följs.

3:4 Att inte starta renovering utan att först veta vad som kräver särskilt tillstånd. Renoveringar som medför buller ska alltid anmälas till styrelsen och aviseras i respektive trapphus. Se även nedan.

3:5 Att vid upptäckt av ohyra omedelbart ta kontakt med Anticimex för sanering samt att anmäla detta till fastighetsskötare samt styrelsen.

3:6 Att inte piska mattor och kläder på balkonger eller i trapphusen. Att det ska vara rimligt tyst i huset på natten mellan klockan 22.00 och 07.00.

3:7 Att cyklar, barnvagnar, mattor, skor, möbler etc. enligt brandskyddsbestämmelser inte får förvaras i trapphus eller vindsgångar. Vid brand kan fria ytor i trapphuset rädda liv.

4 Brandskyddet i vår fastighet

Barnvagnar och cyklar i ett trapphus är bland de största hindren för Räddningstjänsten när akut hjälp behövs. Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand och då kan en barnvagn eller en cykel innebära livsfara för dig och dina grannar.

STÄNG IN BRANDEN

Om det brinner i din lägenhet, ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt, stanna i din lägenhet och håll dörrar och fönster stängda.

RING 112 i händelse av brand!

DIN VÄG UT ÄR RÄDDNINGSTJÄNSTENS VÄG IN

I en akut situation är det ibland avgörande för dig att snabbt kunna komma ut ur fastigheten, oavsett var du befinner dig. Detta innebär att även vinden och trapphuset blir en utrymningsväg för dig eller dina grannar. I dessa akuta situationer är det viktigt att brandkåren eller räddningspersonalen snabbt kan ta sig in.

DÖRRMATTAN PÅ INSIDAN

Med dörrmattan på insidan av lägenhetsdörren kan vi enklare hålla trapphuset rent och snyggt. Samtidigt minskar du risken för brand i trapphuset! En dörrmatta tar lätt eld och branden sprider sig via ytterdörren till din lägenhet på mycket kort tid.

BRANDVARNARE

I din lägenhet ska finnas en brandvarnare, enligt lag om Skydd mot olyckor (2003:778). Du ansvarar för att regelbundet kontrollera att brandvarnaren fungerar och att rengöra den. Det är ditt ansvar att kontrollera att t ex batteriet i brandvarnaren fungerar.

5 Förvaltning

Teknisk förvaltning sköts av AB Energibevakning, Fredrik Marin, 08-120 058 47 eller Carl Marin,08-647 66 10. Felanmälan i fastigheten görs på 0771-476 610 eller helpme@energibevakning.com

Ekonomisk förvaltning sköts av Agenta Förvaltning, växel: 010-175 71 00, kundtjänst: 08–522 182 42, e-post: info@agentaforvaltning.se, postadress: Box 84, 831 21 Östersund
Kontaktpersoner: Anna-Carin Håkansson, fastighetsekonom, 010-175 71 12
Christer Johansson, fastighetsekonom/rådgivare, 073-076 55 78

 

På anslagstavlan i entrén finns information om jouranmälan.

För akut felanmälan av hiss även direkt:
Västermalms Hisservice, 08-645 91 10 (hissen Kommendörsgatan 26)
Allhiss, 08-859430 (hissen Jungfrugatan 19)

6 Att renovera

Du ska på egen bekostnad hålla det inre i lägenheten i gott skick. Med ansvaret följer både underhålls och reparationsskyldighet.

Till det inre räknas:

+rummens väggar, golv och tak,

+inredning i kök, badrum och övriga utrymmen som hör till lägenheten,

+glas i fönster och dörrar,

+lägenhetens ytter- och innerdörrar.

Vid arbeten i din lägenhet är det ditt ansvar att trapphus och hiss skyddas från skador och nedsmutsning. Det är inte tillåtet att använda föreningens grovsoprum för byggavfall.

7 För vilka förändringar måste man ha tillstånd?

Du får inte göra ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten utan styrelsens tillstånd,. Exempel på väsentliga förändringar är ingrepp som förändrar lägenhetens karaktär eller inte tar till vara det kulturhistoriska värdet.

8 Varför behövs tillstånd?

8:1 Föreningen har möjlighet att bedöma omfattningen av renoveringen i enlighet med p.7 ovan. 8:2 Ett felaktigt utfört arbete kan komma att skada fastigheten i framtiden, ex. VVS och elarbeten. 8:3 Föreningen vill upprätta ett avtal om vem som bär ansvaret för att arbetet blir utfört på ett yrkesmässigt sätt.

8:4 Föreningen vill ha möjlighet att informera övriga boende och lokalhyresgäster om störningar genom buller eller vattenavstängningar, mm. Fastighetens betongkonstruktion gör att stomljud fortplantar sig i stora delar av fastigheten.

9 Ansökan om tillstånd

Ansökan ska ske skriftligt. Skicka med en beskrivning av det arbete du vill göra inklusive en ritning. Du ska också ange vem som kommer att utföra arbetet och om den personen är behörig att utföra det eller inte. Speciell blankett kan rekvireras från föreningen via e-post.

10 Får man göra jobbet själv?

Arbete skall alltid göras på ett yrkesmässigt sätt vilket innebär att det inte alltid behöver vara en behörig yrkesman eller firma som gör arbetet, men att arbetet skall göras som om en yrkesman hade utfört det. Ansvarig för arbetet är den som har beställt arbetet.

Föreningen tillåter dock inte någon annan än ett behörigt företag när det gäller arbete med fastighetens ledningar och elsystem, vilket i efterhand alltid skall kunna verifieras.

11 Läs i stadgarna om vad som gäller bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

§ 14

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad, till det inre, hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Med ansvaret följer både underhålls- och reparationsskyldighet. Bostadsrättshavarens ansvar omfattar även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Han är också skyldig att följa föreningens regler och beslut som rör skötseln av marken. Föreningen svarar i övrigt för husets underhåll.

Till det inre räknas

Rummens väggar, golv och tak

Inredning i kök, badrum och övriga utrymmen som hör till lägenheten

Glas i fönster och dörrar

Lägenhetens ytter- och innerdörrar.

Bostadsrättshavaren svarar för målning av innersidor av fönstrens bågar och karmar, men inte för målning av utifrån synliga delar av yttersidor av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med. Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av de ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med och som tjänar mer än en lägenhet.

För reparationer på grund av brand- och vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Detta gäller i tillämpliga delar även om det förekommer ohyra i lägenheten.

Bostadsrätteföreningen får åta sig att utföra sådana underhållsåtgärder, som bostadsrättshavaren ska svara för. Beslut om detta ska fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärder som utförs i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus, som berör bostadsrättsinnehavarens lägenhet.

12 Grovsopor

Rum för grovsopor tillhandahålls tillsvidare av föreningen. Tänk på att elektriska apparater (med sladd eller batterier) och kylskåp eller andra vitvaror enligt lag inte får lämnas i grovsoprummet, varken i de befintliga containers eller på marken. Det finns särskilda regler för återvinning – här hänvisas medlemmar till kommunens återvinningscentraler eller returbehållare för inlämning av glas och tidningar.

13 Att hyra ut i andra hand

För att du ska få hyra ut lägenheten i andra hand krävs alltid att styrelsen godkänner uthyrningen innan hyresgästen flyttar in. I annat fall är det ett brott mot Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Om du under en viss tid inte kan använda lägenheten, exempelvis på grund av arbete eller studier på annan ort, vård av anhörig, längre sjukhusvistelse, eller att du på något annat sätt har beaktans- värda skäl, t.ex. för att ”provbo” med sambo, kan andrahandsuthyrning tillåtas Ett s.k. andrahandsuthyrningsavtal skall upprättas mellan lägenhetsinnehavaren och andrahandshyresgästen.

Bostadsrättshavaren ansvarar för att en andrahandshyresgäst följer föreningens ordningsregler och stadgar. Om det uppstår större störningar kan din bostadsrätt bedömas som förverkad och du blir av med din bostadsrätt.

14 Överlåtelser och pantsättningsmeddelanden

En pantsättning av en bostadsrätt blir giltig när bostadsrättsföreningen underrättas om pantsättningen, så kallad denuntiation. Föreningen ska då enligt lag registrera underrättelsen i den lägenhetsförteckning som föreningen är skyldig att föra. Vid överlåtelser och pantsättningar kontaktar du vår ekonomiska förvaltare.

15 Parkering

Anmälan att hyra eller säga upp garageplatser görs till föreningen via brfjungfrun24@hotmail.se eller Agenta Förvaltning: info@agentaforvaltning.se

Det är inte tillåtet att hyra ut parkeringsplatsen i andra hand. Kontakta styrelsen om du tillfälligt lånar ut din plats under begränsad tid.

BRF Jungfrun 24 Garage- och parkeringspolicy

16 Tvättstuga

I fastigheten, Kommendörsgatan 26, finns en gemensam tvättstuga. Bokning görs via nätet eller på de digitala bokningstavlorna i trapphusens entréer. För inloggningsuppgifter

Ordningsregler:

Tvättider 07.00-12.00, 12.00 -17.00, 17.00-22.00, 22.00-07.00

Städning: Samtliga filter på torktumlare och torkskåp ska rengöras efter användning. Tvättstugan ska i övrigt lämnas i städat och ordentligt skick.

Ledigställ tider du inte tänker använda!

Vid fel på maskinerna ska felanmälan göras till Energibevakning, 08-647 66 10 .

17 Gården

Du är välkommen att använda gården, det finns grill och sittmöbler för gemensam trevnad.

18 Försäkringar

Föreningen har fastigheten försäkrad hos Brandkontoret. Medlemmar är skyldiga att teckna så kallat ”bostadsrättstillägg” till sin hemförsäkring. Om en brist eller skada upptäcks i fastighetens mark eller byggnad ska det omgående meddelas till styrelsen och vår tekniska förvaltare Energibevakning, 08-647 66 10. Akuta skador eller faror såsom brand ska anmälas till brandmyndigheten via 112 och till vår tekniska förvaltare Energibevakning.

Stockholm november 2015, uppdaterad januari 2018

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jungfrun 24